Jogszabályok

FONTOSABB FOGYASZTÓVÉDELMI JOGSZABÁLYOK
(a békéltető testületi munkában)

1997. évi CLV. törvény
   a fogyasztóvédelemről
1959. IV. törvény
   a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről


• 2013. évi V. törvény  - (Hatályos 2014. márc. 15.-től)
   a Polgári Törvénykönyvről   
2004. évi CXL. törvény
   a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
2008. évi XLVIII. törvény
   a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
2012. évi LXXXVIII. törvény
   a termékek piacfelügyeletéről
1996. évi LVII. törvény
   a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
2008. évi XLVII. törvény
   a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
• 225/2007. (VIII.31.) Korm. rendelet 
   a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról
• 212/2008. (VIII.29.) Korm. rendelet
   a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási    
   költségekről
• 530/2013. (XII.30.) Korm. rendelet
   a fogyasztói csoportokról – (Hatályba lépett: 2014. január 01.-el)
• 2005. évi CLXIV. törvény
   a kereskedelemről

2001. évi CVIII. törvény

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2015. évi CXCV. törvény

az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekében szükséges egyes törvények módosításáról

2014. évi CII. törvény

a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról

2012. évi CXXXIV. törvény

a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek
kiskereskedelméről

1999. évi XLII. törvény

a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának
egyes szabályairól

2009. évi LXXVI. törvény

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól


210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet
a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól

239/2009. (X.20.) Korm. rendelet

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a
szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

55/2009. (III.13.) Korm. rendelet

a vásárokról és a piacokról és a bevásárlóközpontokról

2013/1996. (XII.23.) Korm. rendelet

az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

281/2008.(XI.28.) Korm. rendelet

az utazási szerződésekről

45/2014. (II.26.) Korm rendelet

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

141/2011. (VII.21.) Korm rendelet

a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre
vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási
tevékenységről

57/2013. (II.27.) Korm. rendlet

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól


A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRŐL

1997. évi CLV. törvény
   a fogyasztóvédelemről  /18.§. – 37/A. §./

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK ELJÁRÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYOK

a / A fogyasztóvédelmi törvény alkalmazásában  fogyasztók:   
 a természetes személyek, továbbá
  2011. évi CLXXV. törvény
      az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek  
      működéséről  és támogatásáról   
  2011. évi CLXXV. törvény
      a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
      szabályokról
2003. évi CXXXIII. törvény
      a társasházakról
   2011. évi CLXXV. törvény
      a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és      
      vallási közösségek jogállásáról
  

 
 

 

 


     

 

2004. évi CXV. törvény

       a lakásszövetkezetekről  

2004. évi CXV. törvény   

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról


2009. évi CXV. törvény
      az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
 

b./  Hibás teljesítés – kellékszavatosság – jótállás - termékszavatosság
    2013. évi V. törvény – Hatodik könyv - Második rész X. cím – XXIV. Fejezet – Hibás teljesítés – (általános szabályok, kellékszavatosság,termékszavatosság, jótállás, stb.)
      a polgári törvénykönyvről - (Hatályos: 2014. március 15.-től)

19/2014. (IV.29.) NGM. rendelet

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó
szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

    151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
      az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
  249/2004 (VIII.27.) Korm. rendelet
      az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról
   181/2003. (XI.5.) Korm. rendlet
      a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
 

c./  A fogyasztóvédelmi törvény alkalmazásában  közszolgáltatások:
   1995. évi LVII. Törvény
      a vízgazdálkodásról
  2011. évi CCIX. Törvény
      a víziközmű-szolgáltatásról
   58/2013. (II.27.) Korm. rendlet
      a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

2005. évi XVIII. törvény

a távhőszolgáltatási támogatásról

50/2011. (IX.30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak
és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról  

   2012. évi CLXXXV. törvény
      a hulladékról

385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

   64/2008. (III.28.) Korm. rendelet
     települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól

197/2014. (VII.1.) Korm. rendelet

az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről

2015. évi CCXI. törvény

a kéményseprő-ipari tevékenységről
   2012. évi XC. törvény
     
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

347//2012. (XII.11.) Korm. rendelet

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás szóló törvény végrehajtásáról

511/2013. (XII.29.) Korm. rendelet

a nem rendszeres kéményseprő-ipari közszolgáltatás szabályairól és az ennek során
eljáró állami szervek kijelöléséről 

 63/2012. (XII.11.) BM. rendelet

  a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól

  2003. évi C. törvény 

az elektronikus hírközlésről

  2/2015. (III.30.) NMHH. rendelet

az elektronikus hírközlési előfizetési szerződések részletes szabályairól

 13/2011. (XII.27.) NMHH. rendelet

 az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók
védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről

 2012. évi CLIX. törvény

               a postai szolgáltatásról             

   335/2012. (XII.4.) Korm. rendelet
     
a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes
szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről

2007. évi LXXXVI. törvény

a villamos energiáról /a 273/2007. (X.19.) Korm. rendelettel egységes szerk.

2008. évi XL. törvény

a földgázellátásról /19/2009. (I.30.) Korm. rendelettel egységes szerk.