Kézbesítési vélelem tényének beállta ILGA 2011. Kft.

BKMBT: 055/2019. számú ügyben
A vállalkozás neve: ILGA 2011. Kft.
A vállalkozás székhelye: 7630 Pécs, Zsolnai Vilmos út 65.
A vállalkozás cégjegyzékszáma: 02-09-076781

A  Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 29/A. §, (1) bekezdése értelmében „a békéltető testület eljárása során az iratokat a feleknek postai szolgáltató útján, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó rendelkezések szerint kell kézbesíteni”. A (2) bekezdés szerint a „postai szolgáltató útján megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha az irat a békéltető testülethez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.”

Megállapítom, hogy a fenti számú ügyben a békéltető testületi döntésről szóló postai kézbesítés második megkísérlésének napja 2019. március 28., így az azt követő ötödik munkanapon, azaz 2019. április 4. napján az iratot kézbesítettnek kell tekinteni, és e naptól kell számítani az eljárási határidőket.

 Az Fgytv. 33.§ (6) bekezdése szerint „a kötelezést tartalmazó határozat vagy az ajánlás kézbesítése esetén a békéltető testület elnöke a 29/A. §. (2) bekezdés szerinti kézbesítési vélelem beálltáról a vélelem beálltát követő nyolc napon belül – a kötelezést tartalmazó határozat vagy az ajánlás egyidejű csatolásával – értesíti a felet, és gondoskodik a kézbesítési vélelem beállta tényének, valamint a vállalkozás nevének, székhelyének a békéltető testületek honlapján - az ügyszám megjelölésével – történő közzétételről.”

 Kecskemét, 2019. május 22.

                                                                                               Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület