Kézbesítési vélelem tényének beállta

BKMBT/050/2022. számú ügyben
A vállalkozás neve: Társasház Korszerűsítő Kft.  

A vállalkozás székhelye: 1141 Budapest, Szugló utca 82.
A vállalkozás cégjegyzék száma: 01-09-379886

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 14. § (4) bekezdés alapján:

„A hivatalos elérhetőségre (cégkapura) kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül,

Kézbesítési vélelem tényének beállta

BKMBT/014/2022. számú ügyben
A vállalkozás neve: Loryma Borsod Kft.

A vállalkozás székhelye: 1076 Budapest, Garay utca 45. 1. em. 120.
A vállalkozás cégjegyzék száma: 01-09-384281

 Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 14. § (4) bekezdés alapján:

„A hivatalos elérhetőségre (cégkapura) kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül,

Kézbesítési vélelem tényének beállta

BKMBT/380/2021. számú ügyben
A vállalkozás neve: Társasház Korszerűsítő Kft.
A vállalkozás székhelye: 1141 Budapest, Szugló utca 82.
A vállalkozás cégjegyzék száma: 01-09-379886


Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 14. § (4) bekezdés alapján:
„A hivatalos elérhetőségre (cégkapura) kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül,

Kézbesítési vélelem tényének beállta

BKMBT/027/2022. számú ügyben
A vállalkozás neve: Alfa 100 Plus Kft.
A vállalkozás székhelye: 1122 Budapest, Hajnóczy József utca 11.
A vállalkozás cégjegyzék száma: 01-09-373340

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 14. § (4) bekezdés alapján:

„A hivatalos elérhetőségre (cégkapura) kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül,

Kézbesítési vélelem beállta

BKMBT/299/2021. számú ügyben 

A vállalkozás neve: SAFE WORK SOLUTIONS Kft.
A vállalkozás székhelye: 1117 Budapest, Októberhuszonharmadika u. 8-10.
A vállalkozás cégjegyzék száma: 01-09-938245

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 14. § (4) bekezdés alapján:
„A hivatalos elérhetőségre (cégkapura) kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül,


a) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató a küldemény ügyfél által történő átvételét igazolja vissza, az igazolásban feltüntetett időpontban,
b) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldemény átvételét a címzett megtagadta, a megtagadásra vonatkozó igazolásban feltüntetett időpontban, vagy
c) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett kétszeri értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon.”
Megállapítom, hogy a fenti számú ügyben a békéltető testületi döntésről szóló elektronikus kézbesítés második megkísérlésének napja 2021. év november hó 15. napja, így az azt követő ötödik munkanapon, azaz 2021. év november hó 22. napján az iratot kézbesítettnek kell tekinteni, és e naptól kell számítani az eljárási határidőket.
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 33.§ (6) bekezdése szerint „A kötelezést tartalmazó határozat vagy az ajánlás kézbesítése esetén a békéltető testület elnöke a 29/A. §. (2) bekezdés szerinti kézbesítési vélelem beálltáról a vélelem beálltát követő nyolc napon belül – a kötelezést tartalmazó határozat vagy az ajánlás egyidejű csatolásával – értesíti a felet, és gondoskodik a kézbesítési vélelem beállta tényének, valamint a vállalkozás nevének, székhelyének a békéltető testületek honlapján – az ügyszám megjelölésével – történő közzétételről.”

Kecskemét, 2021. november 26.
 
                                                             Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület elnöke